medyauzmani.com
Çalışan iş güvenliği prosedürlerine uymazsa ne olur? – Rüya Tabirleri

Çalışan iş güvenliği prosedürlerine uymazsa ne olur?


İSG HABER AJANSI Borçlar Kanunu çerçevesinde işverenin işçiyi koruma görevi bulunurken, işçi de çalışmak, işverene verilen talimatlara sadakat ve uymakla yükümlüdür. Görevin bir bileşeni, işçinin işini özenle yapma yükümlülüğüdür. Türk Borçlar Hukuku m. 396/1,2 nci madde hükümleri iş sağlığı ve güvenliği açısından işçiyi ilgilendiren aşağıdaki hususları tanımlar: “İşçi yaptığı işi ciddiyetle yapmalı ve işverenin meşru menfaatlerini korumak için sadakatle çalışmalıdır. Sahibine ait makine, araç, gereç, teknik sistem, tesis ve araçları kullanmakla yükümlüdür İşin yapılması için kendisine teslim edilen malzemelerin usulüne uygun olarak yapılması ve özen gösterilmesi. Örneğin işçinin koruyucusunu çıkaran şerit testere makinesi ile çalışması bu yükümlülüğün ihlalidir.Ayrıca güvenlik önlemlerine uyulması da mümkündür. işçinin talimatlara uyma yükümlülüğü İşçinin yönetmelik ve talimatlara uyma yükümlülüğü TBK m 399’da tanımlanmıştır İşveren, işyerinde çalışanların iş ve davranışlarına ilişkin genel düzenlemeler yapabilir ve onlara özel talimatlar verebilir. Dürüstlük kurallarının gerektirdiği ölçüde.” Her şeyden önce işçi, işine ara veremez, işçilerin sağlık, yaşam ve iş güvenliğini tehlikeye atamaz. İşyerinde çalışan diğerleri. TBK m. Madde 417/2, işçinin iş güvenliği talimatlarına uyma yükümlülüğünü teyit etmiştir: “İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri almak, araç ve gereçleri eksiksiz tutmakla yükümlüdür. İşçiler de her türlü uymakla yükümlüdür. iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlerin toplamıdır.” Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği hukuku da bir sanattır. 19 Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği çerçevesindeki yükümlülüklerini özel olarak açıklar: “Çalışanlar, yaptıkları eğitimlerle tutarlı olarak kendilerinin ve eylemlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmamakla yükümlüdür. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işverenin talimatlarını almak İşveren tarafından verilen eğitim ve talimatlar doğrultusunda yükümlülükleri şunlardır: a) Makine, cihaz, araç, gereç, tehlikeli madde, nakliye ekipmanı ve diğer üretim araçlarını işyerlerinde kullanmak. a) Kendilerine sağlanan kişisel koruyucu donanımları uygun şekilde kullanmak ve korumak, c) Sağlık ve sağlık açısından ciddi ve yakın bir tehlike ile karşı karşıya kaldıklarında ve işyerinde makine, alet, araç, gereç, tesis ve tesislerde güvenlik ve koruyucu tedbirlerin eksikliğini gördüklerinde işveren veya işçi temsilcisine bildirirler. işyerinde yetkili merci tarafından belirlenir d) İşverenle işbirliği yapmak ve çalışma alanında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için çalışan temsilcisi. İşverenin işçi için iş güvenliği prosedürlerine uymadığı ve iş güvenliğini tehlikeye düşürdüğü durumlarda İş Kanunu M. 25/2-ı maddesine göre iş sözleşmesini geçerli bir nedenle feshedebilir. İş güvencesi temelinde iş sözleşmesini hakkaniyetle feshedebilmesi için işverenin zarara uğramasına gerek yoktur.İşçinin kusuru nedeniyle iş güvenliğini tehlikeye atması yeterlidir.Fakat bu noktada , riskin büyüklüğü önemlidir.Her somut olaya göre değerlendirme yapılır.İşin niteliği önemlidir.İş güvenliğini tehlikeye atan bir çalışan İşçinin yangına neden olabilecek yerlerde sigara içmesi gibi durumlar, Kişisel koruyucu donanımını sürekli kullanmaması, sorumlu olduğu işi yetkisiz kişilere devretmesi işveren için haklı fesih sebebidir. Bu nedenle işçi, üçüncü kişilerin sağlığını tehlikeye atmaz ve işverenin fesih hakkı vardır. hayatını ve beden güvenliğini tehlikeye düşüren fiil ve davranışlar İşveren işçiyi savunmak zorunda değildir.İşveren bu fesih işlemini 6 iş günü içinde ve her halde kazanın meydana geldiği veya öğrenildiği tarihten itibaren bir yıl içinde yapmak zorundadır.Aksi takdirde , iptali geçersiz olur 6 iş günü saygısızlık süresidir Zamanaşımına aykırı olarak hakimin bu durumu resen izlemesi gerekir HDP 9. Kararında Yargıtay 1415/5105 İşverenin iş sözleşmesini geçerli bir nedenle feshetmesi durumunda işçiyi savunma yükümlülüğü yoktur ve davranışın işvereni haklı neden olarak kabul etmesi sonucunda iş akdinin feshi işçinin savunmasını almadığı için sözleşme geçersizdir. Bunun olmayacağına dair güvence verdi. Bu nedenle işveren, iş sözleşmesinin feshi sırasında iş güvenliğini riske atan işçiyi savunmak zorunda kalmaz ve iş güvenliğini riske atan işçi kıdem tazminatını alamaz. İşveren, İK M. 25/2-ı İşçinin iş akdinin feshi halinde hizmet sonu ikramiyesi ödenmez ve zarara uğraması halinde, HR m. 26/2 ve BK m. 437’ye göre, bir işçi maddi tazminat talep edebilir. İşveren, iş güvenliği prosedürlerine uymayan işçinin ücretinden kesinti yapabilir. İşveren, işçinin belirli şartlar dışında iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uymaması esasına dayanmaktadır. 38’e göre maaş kesintisi cezası verebilir. Öncelikle “kesinlik ilkesi” gereği bireysel veya toplu iş sözleşmelerinde herhangi bir işlem sonucunda uygulanacak ücret kesintisi tutarının ayrıntılı ve açık bir şekilde belirtilmesi gerekir. Cezalandırılan fiil, işçinin kendi kusurundan kaynaklanmış olmalı ve ceza miktarı işçinin kusuru ile orantılı olmalıdır. Uygulanacak para cezasının miktarı ayda iki kazançtan fazla olamaz. İşçinin ücretindeki kesintinin miktarı ve nedeni derhal işçiye bildirilmelidir. İşveren, ücret kesintisinden elde edilen tutarları bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili hesabına yatırmak zorundadır. İşyerinde düzen ve disiplini sağlamak için sadece işveren ücretten kesinti şeklinde disiplin cezası verebilir. Tüm bu koşullara aykırı olarak ücret kesintisi yapılması durumunda işverene idari para cezası verilir. Ayrıca benzer şekilde alt işverenlik sözleşmelerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezai hükümler yer alabilir. Ancak asıl işveren, taşeron işçiye ücret kesintisi cezası veremez. İSG Haberleri Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız İSG Haberleri Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri Google Workplace sayfamızı takip etmek için tıklayınız İSG Haberleri sayfamızı Facebook üzerinden takip etmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın