medyauzmani.com
Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri – Rüya Tabirleri

Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Edebi Terimler, Edebiyat Terimleri

başaşağı
Harfler ters çevrildiğinde aynı olan kelimeler. Örneğin mum, kapı, aba.

İçerik
Bir cümle ile taşınan ve herkes tarafından anlaşılan bir ayetin, bir ismin, ayet, olay, olay gibi asıl anlamını taşıyan gerçek veya mecazi anlamına veya bunların özelliklerini çağrıştıran kelime, tamlama veya dizelere bir şey yerleştirmesine muzmun denir. . Misal:
üzülmeyin
Sen Mehdi Al-Malhat’sın, bu senin kabahatin.
Meraklı
(Canım, gece yarısı dışarı çıkma, yabancıların ayıbından sakın. Sen, güzellik göğünün en yüksek yerindeki dolunaysın. Gece dışarı çıkmak sana yakışmaz. Ayıp sayılır.)
Bu merak uyandıran klipte sevgili, güzelliğin zirvesindeki aya benzetiliyor. Ayın en güzel hali dolunaydır. Dolunay güneş batmadan doğar. Gecenin ortasında görünen dolunay, bir ay tutulmasından kaynaklanabilir. Ay kırıldığında eksiktir, kusurludur, güzelliğini kaybeder. Bu pasajda Nosy, “eksi” ve “tan” kelimeleriyle bir ay tutulması metaforu yapıyor.
İleti
Birbirinden uzak olanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan yazı türüdür. En eski iletişim araçlarından biri. Arap dilinde gerçek anlamı “yazılı olan”dır. Eski Türk dillerinde Farsça adı bitig, yazı veya bittir. Bazen tarihte rol oynayan ünlü kişilerin, yazarların, bilim adamlarının ve sanatçıların mektuplarıyla birlikte bir tür edebi eser olarak kabul edilir. Sadece harflerden oluşan kitaplar da vardır.
MELHAME
Divan edebiyatında gelecek olayları anlatan manzum veya mensur eserlerin ortak adı.
Minko
Divan edebiyatında kelimeleri noktalı harflerden oluşan şiirler.
anlam (düz şiir)
Duyguları, düşünceleri, hayatı ya da hayalleri şiir inceliğiyle anlatan bir nesir türü. İç uyuma önem verildiği için dilbilgisi kurallarına uygunluk aranmaz. Ondokuzuncu yüzyılda Fransız edebiyatında ilk örnekleri görülür. Shinassi’nin Fransız edebiyatından yaptığı manzum çeviriler edebiyatımızın ilk örnekleridir.
vaaz
Atasözleri öğretici ve ahlaki özellikleri olan küçük hikayelerdir.
Mashtur
Divan edebiyatında dört kısım halinde (yani 4 mefâilün 4 müstef’ilün) yazılan vezin küçültmeli şiirlerdir.
monografi
Bir kişi veya konu hakkında belirli bir bakış açısıyla yazılan incelemeler. Konuyu veya kişiyi her yönüyle açıklamaya çalışır.
monolog
Tek kişilik konuşma, oyunlarda kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların tümüne tek kişilik konuşma denir. Tek kişinin oynaması için yazılan komedilere de monolog denir.
gizem
Bilmeceler insan isimleri olan bir ayette, özellikle benim adım Hüsna (Allah’ın doksan dokuz ismi). Kelime anlamı “gizli, örtülü, muğlak veya söylenmiş söz” demektir. Bilmeceler sözlükten farklıdır. Bilmeceler Allah’ın isimlerinden biri veya bir kişinin ismi için düzenlenirken, lügatlar her konuda düzenlenir. Âşık edebiyatında bir tür bilmece (aşk – bilmece) olarak bile lugalarda bazen sadece bilmecelerin kullanıldığı görülmektedir. Emri (Edirneli Emrullah Çelebi) mutasavvıf alanında en çok eser vermiş şairimizdir. Bulmaca düzeninde Lorem Ipsum kullanılmıştır. Misal:
Benim sabrım yok, sende zerre kadar sadakat yok
Bir kez olsun yoktan var olan şeyi düşünelim
Peygamber
savunmak
Gözenekler on sıralı koltuklardan oluşur. Divan edebiyatı bir şiir türüdür.
MÜCEM
Arap alfabesinin noktalı harfleri. Alfabetik sözlükler, devlet tercümeleri ve ansiklopediler bu şekilde adlandırılır. Mücem tarihleri, sadece ebced hesabına ve noktalı karakter hesabına göre mahsup edilen tarihlerdir.
Muhammet
Divan edebiyatının nazım şekli beş mısradan oluşur. Kelime anlamı “beş”tir. En az 4 en fazla 8 kat arasında yazılır.
Cevap
Zıt ve zıt anlamlı sözcükleri, tümceleri ve tamlamaları bir arada kullanmak. Misal:
Safa’ya olan aşkında safım
Ayş u şâdî’nin evinde ye’s ü demirci evde
(Ayş u şâdi ile ye’s u late arasında çelişki olmasına rağmen, safa ve sad birlikte kullanılmaktadır.)
mokata
Arap alfabesinde kendisinden sonra gelen harfle bitmeyen harflerle (elif, dal, zel, rı, ze, vav) telaffuz edilen kelime.
MUKTEZA-Yİ davası
Dili zamana, yere, duruma, üslupta hitap edilen kişilere, sözün söylendiği yere göre zamanın gerçeklerine ve gereklerine göre ayarlar. Mukteza-yı makam, uygun itibar sözcükleri de aynı anlamda kullanılmaktadır.
kolaylıklar
Tartışılan konuya göre üslup düzenleme, ifade edilen fikir, duygu ve hayallere uygun hale getirme, üslup ve içerik ilişkisi kurma. Konuya uygun kelimeler, deyimler ve isimler seçilir.
Elmira’da
Nesirde iki cümle ile şiirde iki mısranın sözlerinin sayıca eşit, vezin ve kafiye bakımından birörnek olması. Misal:
Şah ar-pâye krallığı
Mah-i ceberut Perşembe
Şeyh Ghalib
Zevk
Çizgileri birbiriyle uyumlu bölümler. Musara’nın evi, ipliğin ilk heceleri (el-Mutala’a) Musara’dır. Her mısrasında aynı kafiye bulunan şiirlere Masara şiirleri denir. (Musarra tuyuğ olarak) Bu şekilde dizilmiş şiirlerin bir diğer adı da midyedir.
bir anlaşma
Anlatımda kullanılan kelime ve deyimleri içeriği ile orantılı olarak seçiniz. Karşıtı vaftizdir (aksine zıt anlamlıdır).
onay
Kelime ile anlamı, kelime ile ölçüyü, kelime ile kelimeyi, anlam ile ölçüyü, anlam ile anlamı eşleştirin.
Mofazin
Nesirde seci, manzumda kafiye ancak vezin bakımından eşittir. Misal:
Mondrick versiyonunda vücut geliştirme
Mündemic tıynet-i pâkinde havass-i icâd
kulüp
(Münderic ve Mündemic kelimeleri arasında bir denge vardır.)

Her ikisi de
Bir şiirin bazı dizelerini veya bölümlerini veya bir dizenin bazı sözcüklerini farklı dillerde yazmak. Divan edebiyatında Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça ve Yunancanın kullanıldığı şiirler yazılmıştır. Tanzimat’tan sonra bu dillere Fransızca da eklenmiştir. Misal:

Efkat’ta Eyyüha’r-rağibune!
Edrikûhâ fe-mâ madâ ka fatât.
Fevt-i Fursat me-kün cu vakt-i safâst,
Bu kadar duygusal dünya yeter.
Sadece sözlerinden hatırla
Altı Cihad, sekiz Uçmağ’a dönüştü.
İş ke-mâ âşe âşikun va’lem!
Tâvet in Nefsü tabet il-evkat.
Feragatname
konuya gerektiği kadar sık ​​değinen, gereksiz sözcüklerden arınmış özlü bir ifade; Anlamlı kelimelerin eşitliği.
unutulmuş
Nesir yazıları veya mektuplarla toplanan dergiler. Divan edebiyatında edebî değeri olan yazılar bir defterde toplanır ve coşkuyla okunurdu. Münşitlerde nesirde konu bütünlüğü aranmaz. Bu eserlerde birçok tarihi belgenin yanı sıra edebî metinler ile özel mektupların bir araya getirildiği görülmektedir. Münşeât-ı Feridun Bey, Nergisi ve Veysi meşhurdur. Münşeât’ın son örneklerinden Münşeât-ı Akif Paşa önemlidir.
MUNŞI
Sanatsal nesir yazarları. Munshi’nin yazılarını toplayan dergiler saçmalık.
MÜNTEHABÂT
Seçilmiş şeyler. çoğu aynı türde yazılmış, bir veya birden fazla yazara ait makalelerden seçilerek oluşturulmuş eser; Seçimler ve seçimler.
ekstraktör
Doğu uluslarının tarihini, dinini, dilini, edebiyatını ve kültürünü araştıran ve inceleyen Batılı bilim adamları. Oryantalist, oryantalist, oryantalist kelimeleri de aynı anlamda kullanılmıştır.
danışman
şiir okumayın. Edebiyat araştırmacıları istişareyi üçe ayırırlar:
1. Başka bir nazır şairinin, bir divan şairi ile aynı vezin ve kafiye ile yazması.
2. Aşıklar arasında gazel okumak. Başka bir şair, ilahicinin okuduğu hecelere veya dörtlüklere aynı vezin ve kafiye ile bir şiir söyleyerek karşılık verir.
3. Bir edebiyatsever şiir okuduğunda içinde herhangi bir mısranın bulunduğu kıtaları okur, ya da bir başkası çiftin son sözüyle başlayan bir başkasının okuduğu kıtayı okur.
Makyaj yapmak
Birden çok anlamı olan sözcükleri art arda iki anlamlı olarak kullanmak ve başka bir kişinin kullandığı bir sözcüğü farklı bir anlamda tekrarlamak. Birbiriyle konuşan iki kişiden biri, diğerinin düşüncesine yanıt olarak diğer kişinin söylediği bir kelimeyi gerçek veya mecazi olarak tekrar eder. İlk anlam gerçek ise, ikinci kullanımdaki anlam çoğunlukla mecazidir. Misal:
Tanıtım
Hala sözlerime inanmıyor musun?
neden yüzüme bakmıyorsun
Beni bir kez okşarsan ne olur?
Malik
Çıkacaksın.. Demek fitne çıkacak! “
Abdülhak Hamid Tarhan
Metakarin
İki kafiyenin birbirini takip ettiği bir şiir. Misal:
Akıl ne der de rah-i gülsen’den geçer?
Ve umursamayanlar bu lehçeden geçer.
Hayatta kalan öğretmen
tekrarlanabilir
Murabaa, Muhammed ve Masih gibi şiirsel formlarda eğrinin sonunda ayetler veya heceler tekrarlanır.
Mütelevin
Divan edebiyatından bir ikili pasajı okurken basit bir değişiklikle abaküsü başka bir abaküse dönüştürmek.
Mozdivce
Reçel, kavurma, ramada gibi şiirsel biçimlerde hece sonundaki mısralar ilk heceyle kafiyelidir.

«Edebi Terimler Sözlüğü Edebiyat Terimleri Sözlüğü»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın