https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Gelibolulu Mustafa Ali Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Gelibolulu Mustafa Ali Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği

Gelibolulu Mustafa Ali Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği

(1451-1600) Divan tarihçi ve şairlerindendir. Gelibolu’da doğdu. Zamanının ünlü âlimlerinden dersler aldı. Şehzade Selim I, Kıbrıs fatihi Lala Mustafa Paşa ve Ferhat Paşa ile Cidde Emiri’nin saray kâtibi olarak görev yaptı. Cidde’de öldü.
Döneminin başarılı şairi Gazel ve şairidir. Oidu, en çok Künhü’-ahbar (Haberin Özü) adlı eseriyle tanınır. Şiir ve nesir alanında kırktan fazla eseri bulunmaktadır. Farsça şiirler de vardır.
Besteleri: 1. Türk Divanı (İki adettir. Divanda mecmualarda yer almayan şiirleri de vardır) 2. Farsça Divan (el yazması), 3. Mihr ü Vefa (Mesnevi), 4 Razvatü ‘l-Letâyıf, 5. Tuhfetü’l-Usşak (Hüsrev-i Dihlevi’nin Mat-lau’l-envâr’ından örnek olarak yazılmış, manzum), 6. Sedef-i Sad-güher (mesnevi) , 7. Künhü’l-ahbâr (genel (Peygamberler Tarihi, İslam Tarihi, Türk ve Moğol Tarihi. Avrupa ülkeleri hakkında da bilgiler verilmektedir. On altıncı yüzyılda yaşamış şairler hakkında çok değerli bilgiler içermektedir. Bu en güvenilir tarih kitaplarından biridir.1860-1870 yılları arasında beş cilt halinde neşredilmiştir 8. Nasîha-tü’s Selâtîn (1581 yılında yazılmıştır. Sultan III. 9. Mevaldü’n-nefâis fî Kaval – Diel Meklis [Bir görgü kitabıdır. Orhan Şaik Gökyay sadeleştirerek Ziyafet Sofraları adı ile Tercüman 100 Temel Eser serisin­de yayımladı (1989).]10. Manakeb Honferrans (Ünlü hattatlar, süslemeciler, oymacılar, zrifşanlar ve folklor hakkında bilgi veren kitap. 1926’da basılmıştır). Hüseyin Nihal Atsız, 1968’de Ali’nin değerli bir bibliyografyasını yayınladı.

Mustafa Miasoğlu Ahmet Hikmet Mutoğlu

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın