medyauzmani.com
İş kazalarında işçinin sorumluluğu – Rüya Tabirleri

İş kazalarında işçinin sorumluluğu


İş kazalarında hata kavramı, kazada olumlu veya olumsuz payı olan herkesi kapsamaktadır. İşveren, işçiyi gözetme yükümlülüğü kapsamında sorumlu olabileceği gibi, işverenin diğer çalışanları da kendi ihmallerinden sorumlu tutulabilir. Ancak bu maddede ne işveren ne de işveren vekili veya diğer üçüncü şahıslar değerlendirilmeyecek ancak kazayı yaşayan işçinin sorumluluğu ve kusurun şiddeti değerlendirilecektir. Yanlış Yanlış, ayrımcılık yapma yetkisine sahip kişilerin ihmali veya icrai eylemlerinden kaynaklanan zararı etkileyen hukuki durumu ifade eder. Bu bakımdan kusuru bir eylem değil de bir olgu olarak tanımlamak yanlış olmayacaktır. Doktrinde tartışmalı olmakla birlikte, işyerinde meydana gelen kazalarda tarafların sorumluluğu genellikle “kusurlu sorumluluk ilkesi” kapsamında değerlendirilmektedir. Buna göre bireyler ortaya çıkan zararı hataları oranında üstlenirler. Bir durumda zarar, farklı eylemlerden ve dolayısıyla birden fazla kişinin kusurundan kaynaklanabilir. Kusurlu kişiler daha sonra kusurlarının ciddiyetine göre sorumludur. Çalışan kusuru 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 4/3’üncü maddesine göre “çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükleri işverenin sorumluluklarını etkilemez” denilmektedir. Bu kanun metnine göre bu, işçinin kusurlu olduğu iş kazalarından işverenin tamamen sorumlu olacağı ve sorumluluğun tamamen işverene düşebileceği anlamına gelebilir. Ama bu değerlendirme yanlış. Türk hukukunda kusur sorumluluğu türleri “kimse kusurundan yararlanamaz” ilkesiyle belirlenir. Kanun metninde de anlatılmak istenen temel esas, işçinin kusurlu olması durumunda hata oranında zararı işverenin de üstlenmesi ve hatanın paylaştırılmasıdır. Zarar İş kazalarının ikinci bileşeni kuşkusuz hasardır. Olayı iş kazası olarak değerlendirmek ve bu nedenle zararın mevcudiyeti ile hak talebinde bulunmak mümkündür. Söz konusu iş kazası sonrasında herhangi bir hasar meydana gelmemiş ise ortada herhangi bir hak talebinde bulunulmayacaktır. İşveren kusurlu olsa bile Borçlar Kanunu’na göre en ufak bir sorumluluğa sahip olmayacaktır. Lisanslama linki Üçüncü şahıs vekilin sebep olunan zararda %100 kusurlu olduğu durumlarda ne olacak? İş kazasının üçüncü bileşeni nedenselliktir. Uygun bir nedensellik bağının olmaması durumunda iş kazasından dolayı işverenin kusuru belirlenemez ve bu nedenle işçi kusur oranı %100 olarak adlandırılabilir. Bir örnek vermek gerekirse, şehir dışında çalışmak üzere görevlendirilen bir işçi, kendi seçtiği bir araçla, örneğin yaşıtlarından daha tehlikeli bir yolda seyahat ederken vefat ederse, bu olay Sosyal ve Kamuoyuna göre iş kazasıdır. 5510 sayılı Sağlık Sigortası Kanunu. Ancak işçi -bu durumda mirasçıları- 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenden tazminat talep edemez. Çünkü işverenin iş kazası ile nedensellik ilişkisinin ispatı mümkün değildir. Zarar, varsa kurum dışından ve dışından bir kişinin kusurundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda işçinin mirasçıları, “zararlı fiil”den doğan tazminat taleplerini ancak zarara neden olan kişilere yöneltebilirler. Tazminat ve sorumluluk isteme İş kazalarında mahkemeler, işçinin tazminat talebine esas olarak yargılamanın başındaki hatayı inceler. Bu nedenle gelecekte belirlenecek tazminat tutarlarından kimin sorumlu olduğunun bilinmesi, alınacak kararı doğrudan etkileyecektir. İşverenin denetleme yükümlülüğünün yanı sıra, kusurun araştırılması sırasında işçinin özen ve dikkat sorumluluğunda çalışıp çalışmadığı da incelenir. Eğer işçi ihmal ve ihmalkar davranmışsa ve zarar ile işverenin yaptığı iş veya eylemsizlik arasında doğrudan bir bağlantı yoksa işçinin yaptığı büyük hatadan bahsedilerek işverenin sorumsuzluğuna varılabilir. Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin bir kararında, kazanın temel nedeninin, işçinin işyerinde merdivenlerden inerken dikkatsiz ve ihmalkar davranışı olması nedeniyle işçi ağır kusurlu bulundu. gevşek ve sivri topuklu ayakkabılar ile işverenin özen yükümlülüğü kapsamında yapabileceği bir işlem bulunmamakta, işveren sorumlu olup olmadığına karar verilmiştir. (İstinaf Mahkemesi 21.

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın