medyauzmani.com
İşçi, hakkından şartlı olarak feragat edebilir mi? – Rüya Tabirleri

İşçi, hakkından şartlı olarak feragat edebilir mi?


İş Sağlığı ve Güvenliği Haber Ajansı | LÜTFİ İNCİROĞLU İşçinin hak talebinden vazgeçmesi davayı sona erdiren bir irade beyanı olmakla birlikte maddi hukuk açısından da “hakkı sona erdiren” bir işlem olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle işçi, işverenden aylık ücret, fazla çalışma ücreti, ihbar ve kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ücreti, haftalık ve genel izin ikramiyesi gibi haklarından feragat ederse, vazgeçtiği bu hakları sonradan talep edilemez. dava. Ayrıca koşulsuz olmalıdır. Hak kazanma hakkından feragat eden işçi, feragatten vazgeçemez. Ancak işçi, iradenin bozulması halinde feragatin iptalini talep edebilir. Hata, dolandırıcılık veya mahkumiyet nedeniyle feragatin geçersiz olması durumunda, feragatin kaldırılması için bu konu aynı davada veya ayrı bir davada açılabilir. Bunun bir işlem olduğunu ve kesin hüküm gibi hukuki sonuçları olduğunu belirtir. Davadan feragat, davacının dava sonucundan kısmen veya tamamen feragat etmesidir. Feragat, karar kesinleşene kadar herhangi bir aşamada yapılabilir. Feragat koşulsuz olmalıdır. Koşullu feragat geçerli değildir. Feragatin nihai hüküm sonuçları vardır ve davacı feragatten vazgeçemez. Bu karara karşı sadece usul hukuku kurullarının ihlali nedeniyle yasal işlem yapılabilir. İradenin bozulduğu durumlarda feragat talep edilebilir. Aynı davada kusur, hile veya mahkûmiyet nedeniyle feragatin geçersiz olduğu veya feragatin iptali için ayrı bir davada ileri sürülebilir. Vazgeçme nedeniyle davanın reddi halinde aynı hak yeniden dava edilemez. İddia, kesin bir kararla reddedilmelidir. Söz konusu haktan vazgeçildikten sonra dava devam ederken aynı konudaki dava yeniden açılamaz. Davacının davasından vazgeçmesinin sonucu önemli olduğundan, davacının gerçek amacının iddiadan vazgeçmek olduğu ifadesinden açıkça anlaşılmalıdır. Öte yandan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 313. maddesi ve aşağıdaki hükümlere göre; Uzlaşma, taraflar arasında devam eden bir davadaki uyuşmazlığı kısmen veya tamamen sona erdirmek için mahkeme huzurunda girilen bir sözleşmedir. Uzlaşma ancak tarafların özgürce karar verebilecekleri uyuşmazlıkların söz konusu olduğu durumlarda gerçekleşebilir. Dava konusu dışındaki hususlar da uzlaşma kapsamına alınabilir. Takas şartlı olarak da yapılabilir. Yine 314. maddeye göre ceza tamamlanıncaya kadar her zaman barış yapılabilir. Barışın etkisi. Barış, söz konusu konuyu sona erdirir ve kesin hüküm gibi hukuki sonuçlar doğurur. Mahkeme, taraflar sulh anlaşmasına uygun olarak sulh esasına dayalı bir hüküm isterlerse. Kararın merdivene göre alınmasını istemiyorlarsa, karar vermeye yer olmadığına karar verilir. 6100 sayılı Kanun’un 114. maddesinde dava şartlarında “önceden aynı davadan” bahsedilmiş olup, böyle bir durumda Medeni Statüsü Kanununun 115. maddesine göre davanın reddi gerekir. işlemlerin dışında. Somut olayda davacı, Ankara 14. İş Mahkemesi’nin 2014/1309 No’lu dosyası ile kıdem tazminatı ve yıllık izin ücreti talep ederek, Ankara 19. İş Mahkemesi’nin 2013/121 No’lu dosyası ile halen devam etmekte olan davayı açmıştır. bu dosyanın davası devam ederken askıda. köle kadın. Davacının işe iadesine karar verilmesi ve davalının davacıyı çalışmaya davet etmesi nedeniyle davacı vekili tarafından 13/04/2014 tarihli duruşmada, “Müvekkilimin bulunduğu yere 02/09/2015 tarihinde çağrıldık ve davaya esas teşkil eden Ankara İş Mahkemesi 19 kararına göre daveti kabul ettik, davamız cevapsız kaldı, ancak davalı davanın açılmasına neden olduğu için dava masrafları ve avukatlardan talebimiz var’ ücretler, ancak davamızdan feragat ediyoruz.” Somut uyuşmazlıkta davacı, davalının işe davetinin samimi olmadığını ileri sürerek iş sözleşmesini feshederek kıdem tazminatı ve yıllık izin talebinde bulunmuştur. Davacının Ankara Ondördüncü İş Mahkemesi’ndeki feragat beyanı, Asliye Mahkemesi tarafından davadan feragat olarak değerlendirilmesine ve davacının kıdem tazminatı ve yıllık izin ücretinin ödenmesine ilişkin talepleri karara bağlanmasına rağmen Bölge Temyiz Mahkemesi, davadan feragat. O haklıdır ve bu talepleri reddetmeye karar vermiştir. Ankara Ondördüncü İş Mahkemesi’nde açıklanan feragat beyanının, işe iade davası sonrasında yapılan işe çağrı nedeniyle olduğu ve davacının hakkından vazgeçme iradesinin bulunmadığı anlaşıldı. Davacının kıdem tazminatı ile yıllık izin ücretinin kesin hüküm nedeniyle dava şartının bulunmaması nedeniyle ayrılması gerekçeli olarak hatalı olmuş ve rücuyu zorunlu kılmıştır. Sonuç: Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz kararının yukarıda belirtilen gerekçe ile geçersizliğine, dosyanın Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine ve kararın bir nüshasının Mahkemeye gönderilmesine 20/12/2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi. Daha önce alınmış olan temyiz karar harcının talep edilmesi halinde ilgililere iade edileceğini, Sonuç olarak, haktan feragat, davayı sona erdiren ve nihai karar gibi hukuki sonuçları olan bir usuli işlemdir. Feragat, davacının bir dava sonucundan kısmen veya tamamen feragat etmesidir. Feragat, karar kesinleşene kadar herhangi bir aşamada yapılabilir. Feragat koşulsuz olmalıdır. Koşullu feragat geçerli değildir. Feragatin nihai hüküm sonuçları vardır ve davacı feragatten vazgeçemez. İradenin bozulduğu durumlarda feragat talep edilebilir. Aynı davada kusur, hile veya mahkûmiyet nedeniyle feragatin geçersiz olduğu veya feragatin iptali için ayrı bir davada ileri sürülebilir. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabına erişmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın