medyauzmani.com
İşçinin kötü niyet tazminatına hak kazanabilmesi için uğradığı zararı ispat etmesi gerekir mi? – Rüya Tabirleri

İşçinin kötü niyet tazminatına hak kazanabilmesi için uğradığı zararı ispat etmesi gerekir mi?


İş Sağlığı ve Güvenliği Haber Ajansı | LÜTFİ İNCİROĞLU 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre, “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Hukuk sistemi, hakkın aleni olarak ihlal edilmesini korumaz” (Madde 2). Ancak uygulamada özellikle işçi-işveren ilişkilerinde sıklıkla karşılaştığımız kötü niyetli davranışlar ve bunların sonuçları ne yazık ki iş uyuşmazlıklarının önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. özellikle fesih hakkının kullanılmasında taraflar nesnel iyi niyet kurallarına aykırı hareket etmekte ve bazı mağduriyetlere yol açmaktadır.4857 sayılı İş Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, fesih hakkının kötüye kullanılmasının sonuçlarını düzenlemektedir. Türk Borçlar Kanunundaki düzenlemelere göre, “Hizmet akdini kötüye kullanma yoluyla fesih hakkının sona erdiği durumlarda, işveren işçiye ücretinin üç katı tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. fesih süresi bildirimi (Madde 434). İş Kanunu Yönetmeliğine göre, “İşçilerin iş sözleşmesinin fesih hakkının kötüye kullanılması suretiyle iş güvencesi kapsamı dışında feshedilmesi hâlinde işçiye ihbar süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir (Madde 17). /6) Niyet (İş Kanunu M 17/7) Sözleşmelerle ihbar süresinin uzatılması halinde, artan ihbar süresi kötüniyet tazminatı hesabında da uygulanır.Ayrıca taraflar kötüniyet tazminatı miktarını artırabilirler. toplu iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmelerine koyacakları hükümler ile iş sözleşmesini kötü niyetle feshettiğini iddia eden işçi bunu ispat etmek zorundadır.Ancak kötüniyetle tazminata hak kazanabilmek için işçi, kendisine verilen zararı ayrıca ispatlamak zorundadır.Çünkü işçi, fesih sonucunda herhangi bir zarar görmemiş olsa dahi, fesih kötü niyetli ise tazminat talep etme hakkına sahiptir. işverenin inancına göre işçiye ihtar ve fesih tazminatı ödenmiş olsa dahi işçi kötü niyet tazminatı talep etme hakkına sahiptir. Kötü niyet tazminatı beş yıl zamanaşımına tabidir (İş K 8/ Geçici Sanat. 1). Yargıtay uygulamasına göre, “Belirsiz süreli iş sözleşmesinin taraflarca ihbar veya tazminat ödenmesi suretiyle feshi her zaman mümkün olmakla birlikte, bu hakkın objektif dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun olarak kullanılması gerekir. Aksi halde fesih hakkının kötüye kullanıldığı idda edilir.İşveren, fesih hakkını kötüye kullanan işçiye, İş Kanunu’nun 17. maddesine göre ihbar süresi ücretinin üç katı kadar tazminat öder. Yukarıdaki tazminata uygulamada kötü niyet tazminatı denir.4857 sayılı Kanunda kötü niyet tazminatına hak kazanma ve tazminat miktarının hesaplanması açısından önemli değişiklikler öngörülmüştür.Altıncı fıkradaki açık hükme göre Kanun’un 17. maddesine göre, 1475 sayılı Kanunda iş güvencesi kapsamına giren işçilere kötü niyet nedeniyle “işçinin sendikaya üye olması, şikâyette bulunması” gibi sebeplerle iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkün değildir. kötüniyet bakımından bir benzetmedir ancak 4857 sayılı Kanunda fesih hakkının kötüye kullanılması genel hatlarıyla belirtilmiştir.Madde gerekçesinde de belirtildiği üzere fesihlerin, b.İşçinin işverene karşı şikayeti, dava açması veya işveren aleyhine tanıklık etmesi kötüniyete dayalıdır. Tazminat miktarının kanunla tespitine açıklık getirilirken, “kötü niyet tazminatı”nın ihbar tazminatının üç katı olacağı ve ihbar tazminatının ödendiği hükme bağlandı. Kanunun 17 nci maddesinin son fıkrasında yer alan düzenleme, kötü niyet tazminatını da kapsamakta olup, bunun hesabında işçiye ücreti veya para ile ölçülebilen faizi dışında verilen paranın dikkate alınması gerekmektedir. Sonuç olarak, iş sözleşmesini kötü niyetle feshettiğini iddia eden işçi, bunu ispatla yükümlü olmakla birlikte, kötüniyet nedeniyle tazminata hak kazanabilmesi için kendisine verilen zararı ispat etmesine gerek yoktur. Zira iş sözleşmesi kötü niyetle sona eren işçi, zarar görmemiş olsa dahi kötü niyet nedeniyle tazminat talep etme hakkına sahiptir. İSG Haber Telegram grubuna katılmak için tıklayınız İSG Haber Twitter hesabına erişmek için tıklayınız

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın