https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Lamii Çelebi Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Hakkında Kısaca özet - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Lamii Çelebi Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Hakkında Kısaca özet

Lamii Çelebi Kimdir Hayatı Eserleri Kişiliği Hakkında Kısaca özet

Şair, yazar. Bursa’da doğdu. Gerçek adı Mahmud’dur. Osman Çelebi’nin defterinin oğludur. Mouradia Okulu’nda okudu ve İslami ilimler öğrendi. Daha sonra Şeyh Seyyid Ahmed Buhari’nin dervişi oldu. Bayezid, Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim döneminde yaşamış ve bu padişahlardan yardım almıştır. Eserleri adı geçen padişahlara ithaf etmiştir. Sultan Selim, şaire 35 yevmiye ödedi ve El-Lâmî bununla yetinerek hayatını ilim ve ibadetle geçirdi. Bursa’da öldü. Nakkaş Ali Paşa Camii avlusuna defnedilen Lami’nin 30’dan fazla şiir ve nesir eseri bulunmaktadır. Din, tasavvuf, ahlak ve aşk konulu bu eserlerin çoğu Arapça ve Farsçadan çevrilmiştir. Çeviride orijinaline sadık kalmadı, bunun yerine onu genişletti ve denedi. İranlı şair Molla Jameh (1414-1492), birden fazla tercüme yaptığı için Kami-i-Rum olarak bilinir. Kitaplarının sosyal ve evcil özellikleri vardır. Şakaları ve hicivleri de ünlüdür. Hemen hemen her türlü eseri vardır, eserleri manzumdur: 1. Divan (5 defterden müteşekkil, hacimli, bitişik eğik yazı şeklindedir). 2- Maktal al-Imam al-Hussain (Kerbela Camii’nden tercüme), 4. Salman Absal (Molla Mesnevi Camii’nden tercüme), 4. Shamaa Parfan (Mesnevi, Shirazli Ahlu tercümesi), 5. Goi Chivgan (çeviri) ). Mesnevi Molla Camii). Mesnevi), 6. Ferhâd ürin (mesnevi), 7. Lugat-ı Manzume (Farsça-Türkçe nazım sözlüğü), 9. Şehrengiz (Bursa’nın güzelliklerini anlatan Mesnevi), 10. Vıs ü Râmîn (Çeviren Fahreddîn-i Cürcânî) ), mesnevi), 11. Kısâs-ı Evlâd -ı Câbir (kayıp), 12. Risale-l Fâl (kayıp), 13. Edhem ü Hümâ (kayıp), 14. Hire d name (kayıp). Nesir eserler: 1. Şevâhldü’n-nübüwe (Molla Cami’nin aynı adlı eserinin tercümesi. Lamich, Anadolu evliyalarını katmıştır). 1376 yılında eski harflerle basılmıştır), 2. Neffa-hatü’l-Üns tercümesi (Molla Cami’den tercüme), 3. Risaie-I Tasavvuf, 4. Hüsn ü Dil (Nâzım-mensur karışımı. Fettâh-ı Nîşâ-bûrî) , 4. Tartışma-1 Bhar Chita (eski harflerle basılmıştır, 1290). 6. Şerh-i Dibace-i Gülistan (Mesnevi Şeyh Saadi’nin Gülistan adlı ünsüz harfinin Türkçe karşılığı), 7. Münşe’ât-ı Mekâtlb (23 harf), 8. Menakıb u Üveyse’l-Karânl, 9. Nehme (Ahlaki Hikayeler , efsaneler). 1856 yılında eski harflerle basılmıştır), 10. Şerif el-Lansan (Arapçadan tercüme), 11. HaII-1 Muammâ-yı Hüseyn Bey (Mir Hossein’in Allah’ın 99 Güzel İsmi ile ilgili eserinin izahı), 12 Latif Na’am (Latifeler mecmuasıdır. Oğlu Abdullah Çelebi tarafından kitaplaştırılmıştır), 13. Münfizara-I Nefs ü Rûh (Eski hayatımızı, örf ve kıyafetimizi anlatan eser), 14. Risale-i Aruz ( 15. Risal-i ûsol of Alfonin (kayıp), 16. Mevlldü’r-Rasûl (kayıp), 17. Menakıb-ı Cenab-ı Ali (kayıp), 18. kayıp). Nuran Tezkan’ın Lami’de yüksek lisans derecesi vardır (DTCF, Yüksek Lisans Tezi, 1976, No:4)

“karakter hilesi”

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın