https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Osmanlı Sahası Dışındaki Türk Edebiyatı Sanatçıları şairler - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Osmanlı Sahası Dışındaki Türk Edebiyatı Sanatçıları şairler

Osmanlı Sahası Dışındaki Türk Edebiyatı Sanatçıları şairler

Dünyadaki Türk şairleri ve eserleri
Harezm sahası:
Ondördüncü yüzyıl:

  Rabghozi: Peygamberlerin Lassul’u Kurdali Ali: Nahkal Faradis İslam: Mürid Kutub’un Erzakları: Hüsrev ve Şirin Turkomysi Harzmi: Mohabetnam

Memlük bölgesi:
Ondördüncü yüzyıl:

  Saif al-Saray’: Gülistan’ın çevirisi: Ebu Hayyan’ın Kitabı: Türk Sanol Hüssam için Beni Anlama Kitabı Yazar: Kumkomnami

Sürüş alanı:
Ondördüncü yüzyıl:

Azerice sahası:
Ondördüncü yüzyıl:

  Hasanoğlu, Ahmed bin Fayes … Kadı Burhan el-Din: Türk Divanı, Esraa al-Abadi’deki Ixur-Saadat Divanı, Turkuh Tavzi Nisumi: Türk Divanı, Fars Divanı.

15. yüzyıl.

Onaltıncı yüzyıl:

  Hatay (Şah İsmail): Divan, Dehnam.

bulanık:

  Ayet: Türkçe Dîvân, Farsça Dvân, Arapça Şiirler, Leylâ vü Mecnûn, Enîsü’l-Kalb, Beng ü Bâde, Tercüme-i Hadis-i Erbaîn (Qâmi’den), Chatü’l-Esmâr, Sâkînâme (= Heftcâm) .
  Nesir: Hadîkatü’s-Süedâ, Türk harfleri, ikayetnâme, Rind ü Zâhid, Sıhhat u Maraz (= Hüsn ü Aşk = Rûhnâme), Risâle-i Muammâ, Matlau’l-İtikad fî Ma’rifet’l-Mebde.

17. yüzyıl:

  Al-Seyyib Al-Tebrizi: Farshah Diwan, Qandharnam, Mahmud ve Ayaz, Bayaz.

18. yüzyıl:

  Astrabad’dan Mirza Muhammed Mehdi Han: Singhlah Muhammed Munshi Nizamuddin Muhammed Dharkani: Ahlul Bayt Muhmasi Israk (Syed Fattah Maraji): Riad Fattah. Tâ’ib (Hoylu Hacı Hüdâverdî) Neş’e (Mrzâ Abdürrezzâk) Nâmî (Murteza Kulu Han) Vakıf (Mola Banah)

19. yüzyıl:

  Duhail, Delsz, Rasi, Komri, Moqbel, Burgam, Ahi, Subuhri, Haki, Shai, Mahzon, Baba Bey Şaker, Kerbela Abdullah, Valaih, Qasim Bey (Zakirn), Syed Azim Zirvanyar …, Çaynâme, Türkçe Divân, Farsça divan. Abbas Kuli Ağa: Gülistân-ı İrem

Çağatay Sahası:
15. yüzyıl:
Ali Şer Nafai:

  Türkçe Divan: Garâ’ibü’s-Sıgar, Nevâdirü’ş-ebāb, Bedâyiu’l-Vasat, Fevâidü’l-Kiber (Bedâyi’ü’l-Bidâye = Nevâdirü’n-Nihâye = Hazâ’inü’l-Me)’ Gözlerim), Dîvân Farsça. Hamse: Hayretü’l-Ebrâr, Ferhâd u Şîrîn Leyla vü Mecnûn, Seb’ai Seyyâre (Behrâm-ı Gûr), Sedd-iskenderî. Dini ve ahlaki eserleri: Lisan Tayer (Attar’dan), Munagat (nesir), Jehel Hadees (Cami’den), Nazmul Sivahr (Raba’ Ali’den), Sirakul Muslim (Akaid), Mahbobu’l-kulub (ahlaki). Onun ünlemi: Mecâyimu’l-Nefâis, Nesâyimu’l-Mahabbe min emâyimu’l-Fütüvve (camiden). Biyografi: Hamsetü’l-Mütehayirîn (Camiden), Halat-ı Seyyid Hasan Erdeşîr Büyük, Halat-ı Pehlevân Muhammed. Dil ve edebiyat eserleri: Muhakemetü’l-Lügateyn, Risale-i Muammâ, Mzânü’l-Evzân (düz yazı). Tarih kitapları: Târîh-i Enbiyâ vü Hükemâ, Târîh-i Mülûk-ı Acem. Diğerleri: Vakfiyye (Türkçe Orijinal Farsça Özet), Münşeât (Farsça-Türkçe Belge), Münşeât (Mektuplar).

Onaltıncı yüzyıl:

  Şeybani Han: Duvan, Bahr al-Huda. Obaidullah Khan: Devan, Jairtnameh, Sabirnameh, Sifknameh. Babur: Dîvân, Bâburnâme, Arûz Risalesi, Mübeyyen, Risale-i Validiyye Tercümesi. Kamran Mirza: Divan. Bayram Han: Divan.

17. yüzyıl:

  Ebu’l-Cezi Bahadir Han: ecere-i Terâkime, ecere-i Türkî. Orta Asya Sanatçıları (genel) 18. yüzyıl:

   Baba Rahim Nimanjani Nevpet Abdul Majeed Harabati Torun: Divan Rahat Dil. Gazi: Divan Mevlana Yahya Seyyid Muhammed: Gulchin Iqbal Baeza (= Abul Al-Jazi II) Abd al-Mehdi Oms i Ozdenki Obidi Fikri Behdodi Ghazal Ghazali Tufaili

  19. yüzyıl:

   Molla Niaz Muhammed Minis: Verdafsol İkbal Muhammed Rıza: Çeviren: Ravzato Safa, Riyaz Devel, Zabadt Toure, Shahid Al Ikbel. gâhî Fîrûz (Rahum Han II) Ahmed Tabibi Ali Han: Divan, Leyla ve Mecnun. İşan Hokandî Muhammed Emin Endicâmî Molla İvaz Hokandî: Cihânnümâ. Namanjan’dan Abdulaziz Hajjah: Divan Haznedarı: Freikat sakini Divan Muhii Mathaq

Şerif Hanım, Onyedinci Yüzyıl Türk Edebiyatı.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın