medyauzmani.com
Parnasizm Nedir Şiirinin Özellikleri Nelerdir Türk Temsilcileri – Rüya Tabirleri

Parnasizm Nedir Şiirinin Özellikleri Nelerdir Türk Temsilcileri

Parnassus ortaya çıkıyor

1866’da Fransa’da yayınlanan Le Parnasse Contemporain, dergi etrafında toplanmış ve aynı sanatsal görüşü benimsemiş şairlerin oluşturduğu poetik bir akımdır. Aynı dönemde daha çok nesir eserlerden etkilenen gerçekçilik ve natüralizm, parnazizm akımıyla birlikte şiirde de kendini göstermeye başlamıştır. Bu bağlamda onaylanan şiir anlayışı, Romantizmin bireysel duygularla şekillenen aşırı duyarlı görüşüne bir tepkiyi de içermektedir.

Parnassian’ın genel özellikleri:

  Bu akımın yarattığı şiir anlayışı gerçekçilik üzerine kuruludur. Söz konusu gerçeklik, dış dünyada gözlenen insani özellikleri şiirin imkânı çerçevesinde ele almaktır.
  Dış dünyayı bu şekilde yansıtmak, Romantik’in keskin hassasiyetiyle birleşen bireysel dünyada görülenlerin duygusal aktarımına bir tepki anlamına gelir.
  Parnacion, sanatın sanat için yapılması gerektiği görüşüne sahipti.
  Parnasçıların toplumsal faydayı ön planda tutan bir şiir anlayışına sahip oldukları söylenemez. Becerinin teknik gösterimi ön plana çıkıyor.
  Şiiri, dili ve üslubu bünyesinde barındıran form niteliklerini ve ahengi yaratan unsurları hassas bir hassasiyetle odakladılar ve bir kuyumcu hassasiyetiyle çalıştılar.
  Şiirin biçimine titizlikle yaklaşırken, renklerin yansımasını ve resim sanatının hayal dünyasını da ele alınan konularda şiirsel malzeme olarak kullanmışlardır. Nasıl bir tablodaki çizgi ve renklerin uyumu resme yansımışsa, şiirde de söz konusu imkânlarla renklerin ve çizgilerin dizilişi şiir alanına taşınmıştır.
  Şiirde eski Yunan kültürünün özelliklerini işlemeye ve içindeki zevki yansıtmaya önem vermişlerdir.
  Tarihî dönemlere ait olaylar şiirin imkânları çerçevesinde yeniden yorumlanmıştır.
  Uzak ve yabancı ülkelerin tarihlerine ait olaylar da bu akımın görüşünü benimseyenlerin şiirde ele aldığı konular arasındadır.

Türk ve Dünya Edebiyatında Önemli Parnassium Aktörleri:

Dünya Edebiyatında Parnasçılar: Le Conte de Lisle, Jesse Maria de Heredia, François Cope ve Türk Edebiyatında Parnasçılar: Şiirlerini yazarken önce Sinab Şahabeddin, ardından Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Bayatlı’dan etkilenmiştir.

Parnasçı hareketin ne olduğunun kısa bir özeti:

on dokuzuncu 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan şiirsel bir harekettir. Bu akıma şiirde gerçekçilik de denilebilir. Adını Yunan mitolojisi düşünürlerinin yaşadığına inanılan Parnas Dağı’ndan alan Çağdaş Parnas dergisinde yazan şairler; Ölçü, kafiye ve uygun ahenk gibi unsurlarla oluşturduğu formun mükemmelliğine önem vermiştir.

Romantizme bir tepki olarak doğan bu akımda, duyguların ve hayallerin yerini gerçekler alır ve dış dünyanın betimlenmesi esastır. Sanatı anlamak sanata hükmeder. Antik Yunan ve Latin mitolojisine hayran olan Parnaslılar, konularını genellikle tarihten almışlar veya yabancı ve uzak ülkeleri konu olarak ele almışlardır.

Fransız edebiyatından Gautier (Gotti), Banville (Banville), Leslie (Lisle), Coppi (Cubi) ve Heredia (Heredia) Parnasizmin dünya edebiyatındaki başlıca temsilcileridir. Sinab Shihab al-Din bu akımı Türk edebiyatına kazandırdı. Tevfik Fikret ve Yahya Kemal’in şiirlerinde de bu akımın izleri görülür.

Parnasçı hareket hakkında detaylı bilgi:

Ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında romantik şiire bir tepki olarak Fransa’da doğdu. Gerçekçilik ve natüralizmi doğuran toplumsal ve siyasal koşullar, gerçekçilik ilkelerinin şiire yansıması olması nedeniyle bu akım için de geçerlidir. Kısacası “şiirde gerçekçilik” denilebilir.

Gerçekliğin şiire yansıyan biçimine parnasizm denir. Sanatçılar 1860 yılında Fransa’da Contemporary Parnassus adlı şiir dergisinin çevresinde toplandılar. Bunlara Parnass adı verildi ve yarattıkları şiirsel hareket broşürcülük olarak tanımlandı. Kısaca “şiirde gerçekçilik” demektir.

Radikalizm, romantik, hayali ve duygusal şiire karşı bir tepkidir. Realizm ve natüralizmi hazırlayan terimler bu akım için de geçerlidir. Pozitivizmin felsefe alanında yükselişiyle birlikte bilimsel çalışmalar önem kazanmış, edebiyatın şiir dalında dış dünyayı duygusallıktan uzak bir şekilde anlatan şiirler değer kazanmıştır.

deliliğin özellikleri

1. PARNASYAN SANATÇILAR “SANAT İÇİN SANAT” İLKELERİNE SAHİPTİR. Şiiri sadece “güzellik” olarak görmüşler ve toplumsal bir amacı olduğunu kabul etmemişlerdir.
2. Güzeli yakalamak için biçimi mükemmelleştirmeye önem veren sanatçılar, ölçü, kafiye ve söz uyumuna dikkat eden Parnasscı sanatçılar şiirde seçkin kesime seslenirler. Şiiri oluşturan kelimeleri bir kuyumcu titizliği ile seçerler.

3. Parnascı sanatçılar, Romantizmin lirik şiirine tutku ve hayal gücüyle yanıt verdiler. Hayatı ve doğayı nesnel bir bakış açısıyla anlamayı amaçladılar.
4. Bu hareket aslında eski Yunan edebiyatına ve Latin edebiyatına bir dönüş. Sanatçıların karamsar bir havası vardır.

5. Bu hareketle birlikte bilim, bilim ve felsefi fikirlerle ilgili konular şiire girdi.
6. Egzotik konuları ele alan Parnassian, dili açık ve basit tutmaya özen gösterdi.

Parnassm’ın önemli temsilcileri:

Théophile Gauthier (önemli eserler: Emaye, The Novel Mumy, The History of Romantizm)

Thedore De Bonville (Önemli Eserler: Fransız Şiirinin Küçük Kitabı, Akrobatik Şiirler)

Leconte De Lisse (Büyük Eserler: Antik Şiirler, Barbar Şiirleri ve Trajik Şiirler)

José María de Heredia (Ana eser: Ödüller)

François Cobé (Önemli Eserler: Kutsal Emanetlerin Sığınağı, Alçakgönüllülük)

Türk edebiyatındaki Parnasyan temsilciler:

Tevfik Fikret ……………. saç

Yahya Kemal ……. saç

önemli Not:

Türk edebiyatında bu akımı tanıtan ve temsil eden ilk sanatçı Sinap Şaheptin’dir. Bu sanatçı daha sonra sembolizmi benimsedi.

Diğer akımlar:

«Atatürk’ün hayatındaki ad(lar)»

Diğer gönderilerimize göz at

[wpcin-random-posts]

Yorum yapın