https://www.zazzle.com/mbr/238600528260244262 https://active.popsugar.com/@internettenpara/profile https://tr.gravatar.com/internettenpara0 https://ko-fi.com/internettenparakazanma https://www.jigsawplanet.com/internettenpara?viewas=09a94e8bdf98 https://www.slideserve.com/internetten https://www.gameskinny.com/gs/internetten-para-kazanma/ https://8tracks.com/anketdoldurpara https://www.awn.com/users/anket-doldurarak-para-kazanma https://www.causes.com/users/ZPDxJD3q https://www.ourboox.com/i-am/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://twitter.com/ParaAnket https://genius.com/anketdoldurarakparakazanma https://www.flickr.com/people/[email protected]/ https://www.artstation.com/anketdoldurarakparakazanma2/profile https://www.diigo.com/user/anketdoldurpara https://www.weddingbee.com/members/anket-doldurarak-para-kazanma/ https://glitch.com/@okanbeytel5
https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Yeni Türk Edebiyatının Oluşumu, Batı Etkisinde Gelişen Edebiyat kısaca özet PDF - Rüya Tabirleri
Anasayfa » Haber » Yeni Türk Edebiyatının Oluşumu, Batı Etkisinde Gelişen Edebiyat kısaca özet PDF

Yeni Türk Edebiyatının Oluşumu, Batı Etkisinde Gelişen Edebiyat kısaca özet PDF

Her yüzyılın edebî özellikleri, eser, dönem ve toplum ilişkileri farklıdır ve bir sanat eserinin menşei gibi, eserin teşekkül ettiği zemin de kendine has bir çevredir (tarihsel, siyasi, sosyal…). Bu fikri reddetmemekle birlikte, 19. ve 20. yüzyıllar belirli benzerliklere sahiptir. Bu yüzyıllarda yaşanan bazı olaylar, başlangıç ​​aşamasında bazı toplumsal kurumların yaşandığı bazı noktalarda benzerlik ve tekrar gösterir. Tanzimat ve Cumhuriyet sonrası çeviri hareketleri, Türk ve Avrupa standartları ve eski ile yeninin birlikteliği; Bazı aydınların dönem algısı. Kültür ve devlet meselelerinde gelenekten söz eden veya gelenekten sapan aydınların modernleşme eğilimleri, ülkemizdeki demokratikleşme çabaları, aynı zamanda ademi merkeziyetçiliği pekiştirme ve değiştirme girişimleri ve aydınların ulusal kimlik konusunda bir anlayışa varamamaları; Bu fikir, günümüzde gazete, dergi, radyo, televizyon (19. yüzyıldan sonra) ve bilgisayar gibi iletişim araçlarının sanat ve kültür hayatına etkilerini farklı açılardan yorumlamak gibi benzerlikleri vurgulamaktadır.

Türk-İslam kültürünün yeni yorumlara kapalı olması, âlim ve sanatçıların hür ve yetkin ictihad eserleri üretememesi, mekteplerin ilmî standartlardan uzaklaşması, Osmanlı ilim ve sanat çevrelerinin işlevini yitirmesi, Türk-İslâm’a başvurulmasının başlıca sebeplerindendir. Batı. Batı toplumları, insanlıkla başlayan ve Rönesans’la doruğa ulaşan aydınlanma çabalarına pozitif bilimlerdeki gelişmeleri de ekleyerek yeni ufuklar aramış, kalkınmanın maddi boyutlarını yüzyıllardır sürdürdüğü arayışla coğrafi keşifler ve yeni ticaret yollarıyla bütünleştirmiştir.

Edebi metinlerde insanlık anlayışı ile klasik mistisizm anlayışını karşılaştırmak. Batı’da Rönesans’a ulaşan hümanizm ve Doğu’da tekrar ortaya çıkan tasavvuf dikkatle incelenmelidir. Sahte Batılılaşmanın sonuçlarından biri, Doğu’nun yenilik tarihinde Batı’nın kökenlerini anlayamamasıdır.

Sözde Batılılaşma akımlarının ne zaman başladığı konusunda çok farklı görüşler var.

Mümtaz Turhan’ın tasnifine göre geçmişin kültürel değişimleri üç ana bölüme ayrılabilir:

Ondokuzuncu yüzyıla kadar olan dönem ve Üçüncü Araba dönemi de dahil. Selim zamanı, ikincisi: Zorunlu tedbirler alındı. Mahmud’dan beri gelişen olayların zamanı

– İkinci. Mahmud’dan Tanzimat’a, Gülhan Hat Hamiyun’un (Tanzimat Fermanı) ilan edildiği 1839 yılına kadar

    1839’dan 1876’ya 1876’dan 1908’e 1908’den 1923’e 1923’ten günümüze

Yeni döneme geçişin temeli olarak lale devrinin kuyusunu incelemeli, etkisini açıklamak için olayı İstanbul’un fethine bağlamalı ve hatta Türklerin Orta Asya’dan çıkışını da düşünmeliyiz. 1040 ve 1071 savaşlarından sonra daha iyi tanıdığımız Batı kültürü, 1453’te İstanbul’un fethinden sonra sosyal ve zihinsel yaşam ve estetik açıdan kültürümüzü daha çok etkiler. Bu etki Türk sanatının gelişmesinde birçok nedenden dolayı önemli olmuştur. Batılılaşmanın Anadolu’ya gelişinden sonra gelişmesi açısından çok önemlidir.

Geçiş döneminin başlangıcını araştıran kaynaklara göre, Orta Asya’dan başlayıp 18. yüzyıla kadar olan daha önceki kültürel değişim süreçlerini, 17. yüzyıldan gelen esinti ile ilişkilendirmek ve o zamandan bu yana yaşanan zihinsel değişimi açıklamaya çalışmak daha doğrudur. Tanzimat’a doğru o zaman.

Bu konuda toplumun maddi ve manevi değerleri ile evrensel standartlara sahip bilimin verileri arasında bağ kurarak fikir üretebiliriz. Bu tefsirde ırk, din, milliyet ve coğrafya ayrımı yoktur, bilim evrenseldir ancak yorum tercümanın milliyetine göre şekillenir.

çağın bilimsel çabalarını destekleyerek, teknoloji üreterek ve dolayısıyla hayatı kolaylaştırarak kendi kültürlerini yorumlayan; Bunu yaparken gelenekleri göz ardı etmeyen ve yaşamı yeni ihtiyaçlara göre düzenleyen devletler, diğer devletleri de etkilemektedir.

İnişlerin, çıkışların ve çıkışların sonu, tarih kitaplarındaki nedenler dizisidir. Buna Kinarka Antlaşması ile başlayan ve geçmiş dönemlere uzanan Balkanlar’ın statüsü, Kafkaslar, doğu meselesi, boğazlar meselesi gibi tarihi ve siyasi sorunlar da eklenir.

on dokuzuncu Yüzyılda görev yapan padişahlar şunlardır:

Üçüncü. Selim (1789-1807), IV. Mustafa (1807-1808), ii. Mahmud (1808-1839), Abdülmecid (1839-1861), Abdülaziz (1861-1876), Murad V (1876) ve ikincisi. Abdülhamid (1876-1909). Bu üçüncü yüzyıla kadar Osmanlı padişahlarının şiir ve edebiyata olan ilgisine rağmen. Selim dışında padişahların şiir ve edebiyatla ilgisi yoktu.

Üçüncü yenilik hareketinin ilk padişahı. Selim, bilgi ve yeteneklerini öngören doğal bir adamdı, sanatsal mizacı ve duyarlılığıyla askerliği ihmal etti. Bazılarına göre böyle bir dönemde devlette köklü değişiklikler yapma gücü yoktu. Yakın çevresine ek olarak, askeri, idari ve mali alanlarda bir değişim içinde olduğunu Yeniçeriler bile biliyorlardı. Üçüncü. Selim, tüm olumsuz koşullara rağmen israfa ve ahlaksızlığa karşı amansız bir mücadele içerisine girmiş ve birçok önlem almıştır. Kılık değiştirerek sokak sokak dolaştı ve emirlerinin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etti.

Yetkililer sıkıntıya düşüp Batı’ya karşı acil önlem almak isterken, yeniliklere karşı çıkanlar ülke içinde huzursuzluk yarattı. Askerler, mevcut ticarete benzer anlaşmalar yaparak savaştan kaçtılar ve bazı müdürler ve bakanlar, göreve geldikten sonraki bir veya iki yıl içinde büyük servetler kazandılar. Vali gibi görevlerde bulunan paşaların bir kısmı bulundukları yeri padişahtan bağımsız olarak yönetmek istediler.

Üçüncü padişahın yaratıcısı. Selim bir ayaklanma sırasında öldürüldü. İstediğini tam olarak yapamasa da III. Slim’in reformları, inovasyon tarihinde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu padişahın hükümdarlığı döneminde Türk sanatı, özellikle Türk musikisi büyük bir gelişme içerisine girmiştir. Edebi ve bilimsel eserler yayınlandı. Avrupa’da Türk edebiyatı üzerine kitaplar yazıldı.

Üçüncü. Selim’den sonra tahta çıkan dördüncü padişah. Mostafa çok kısa bir süre bu işin içinde kaldı ve inovasyon tarihinde fazla varlık göstermedi. Sultan II. Selim’in başlattığı reform hareketleri. Mahmud tarafından korunmuştur. Saniye. Mahmud, otuz yılı aşkın bir süre devleti yönetti. Onun zamanında Yeniçeriler lağvedildi (1826); Bu olay tarihe Vak’â-yı Hayriye olarak geçmiştir. Yeni orduya sâkir-i Mansûre-i Muhammediye adı verildi.

Saniye. Mahmud döneminde ilk resmi gazete olan Takvîm-i Vekayi (1831) yayınlandı. Posta teşkilatının kurulması ve pasaport sisteminin geliştirilmesi. Mûhendishâne-i Berrî-i Hümâyn (Kara Harp Okulu), Mekteb-i Maarif-i Adliyye, Mekteb-i Tıb kurulmuş ancak alt yapısı olmayan, ilk ve orta öğretimde iyi yetişmeyen öğrenciler yararlanamadı. bu okullar yeter Okullarda yeterince bilgili öğretmen yoktu.

Yeni edebiyatın başlangıcına damgasını vuran fikri tartışmaların merkezini oluşturan Tanzimat hareketi, 2. Mahmud’dan sonra tahta çıkan Abdülmecid tarafından başlatılmıştır. Gülhanhat Hümayunu olarak ilan edilen Tanzimat, Mustafa Reşit Paşa’nın çabalarıyla sağlanmıştır.

Yeni bir edebiyatın tanıtılması için yeni bir çağın başlangıcı hakkında çeşitli fikirler verildi. Başlangıç ​​tarihi 3 Kasım 1839 (Pazar) olarak görünmektedir. Bu tarihin tartışmalı olduğu ya da yeniliğin bıçakla kesmek gibi siyasi bir olayla bağdaştırılmasının kabul edilemez olduğu farklı açılardan gündeme getirildi. Bu tarihçenin orta öğretimdeki fayda ilkesine ışık tutacak bir amaçtan kaynaklandığını söylemek yerinde olabilir.

Orhan Okay, 1859, 1860 yıllarına dayanan edebî teşekküllerin başlangıcından bahseder. Sadık Tural, Muhante Kişan’ın neşriyat tarihini çıkış noktası olarak almanın faydalarını anlatır. Büyük sosyal olayların başlangıcını ve kültürel değişimleri tek bir tarihe bağlamak, çalışmaları için uygun olabilir. Yaklaşık bir tarih belirtmek veya belirli tarihsel dönemleri göstermek de mümkündür. Sorun bu. Öznel varsayımlara dayanıyor ve modern Türk tarihinin bazı noktalarını yeniden incelemeyi düşündürüyor.

hayır.

“Yeni Türk Edebiyatı” tabiri, araştırma sonunda bilimsel ölçütler ışığında uygun bir adlandırma değildir. Nitekim bu hüküm Türk edebiyatının her dönemi için geçerlidir. Yeni Türk Edebiyatı terimi, diğer dönemlerin adlandırmalarında olduğu gibi, halkçı yaklaşımın da etkisinde bulunmuştur. Terim eğitimsel bir faydaya hizmet ediyor, kültürel değişime bağlı ve galat (yanlış) olarak yaygınlaştı.

hayır:

Türk edebiyatında, on sekizinci yüzyılın başlarından ve özellikle on dokuzuncu yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren süregelen hem gelenek hem de değişmelere bağlı olarak meydana gelen değişimlerin yaşandığı son iki yüz yıllık edebiyat, Yeni Türk edebiyatı denilen şiirin gücüyle olmuş; Bu dönem halen devam etmektedir. Çağımızda “yeni Türk edebiyatı” tabiri galat olarak benimsenmiş ve bu tören daha tutarlı, faydalı ve yaygın isimlendirmeler bulununcaya kadar bir terim olarak kabul edilmiştir.

yeni türk edebiyatına verilen isimler

Yeni Türk Edebiyatı terimini bu tarihsel ve edebî koşullar içinde düşünmeye çalışıyoruz. Bir dönemi incelerken karşımıza çıkan sorunlardan biri de o dönem için kullandığımız etiketlerdir. Etiket, araştırmacının bakış açısını ve konunun alındığı kaynakları gösterir.

Yaygın olarak kullanılsa da bu isme karşı görüş geliştirenler de oldu; Bu yorumlar doğrultusunda, eskiyle bağları kopmuş gibi görünen yeni sıfatından yola çıkarak yeni edebiyatı nesnel koşullarda incelemek gerekir. Yeni Gün dediğimiz Al-Muallem Al-Nashy, Abd Al-Haq Hamid Tarhan gibi birçok sanatçı eskinin devamı niteliğindedir. Dil ve üslup olarak geçmişten yararlanır.

Yeni Türk edebiyatını isimlendirmeye yönelik bakış açıları üç ana noktada toplanabilir:

Tarihsel gelişim ve kronoloji, kültür değişimi, eserlerde biçim ve içerik değişimi.

“Yeni Türk edebiyatı” ifadesinin yerine kullanılan terimler şunlardır:

    Yeni Edebiyat, Edebiyât-ı Cedide (sonradan Servet-i Fünun Edebiyatı), Son Yüzyıl Türk Edebiyatı, Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı, Batı Türk Edebiyatı, Avrupa Türk Edebiyatı, Teceddüt Türk Edebiyatı, Yenileşme Çağı Türk Edebiyatı, Modernleşme Dönemi Türk Edebiyatı , Yeni Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı, Çağdaş Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Türk Edebiyatında Çağ Eğilimleri, Türk Edebiyatında Araştırma Dönemi, Yeni Türk Edebiyatı…

İran Edebiyatından Yeni Türk Edebiyatına Tarihsel Gelişimi

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın